Biersted, Marts 2016

 

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Biersted Skole, ASF afdelingen

Idrætsvej 11, Biersted

9440 Aabybro

7257 8020

[email protected]

www.bierstedskole.dk

 

Henrik Nielsen, Viceskoleleder - 72578024

[email protected]

X

Institutionstype/
foranstaltning

Antal børn/unge /voksne

 

Aldersgruppe

 

Antal stuer / afdelinger 

Åbningstid

 

Skole og SFO tilbud i ASF-afdelingen. En specialafdeling under Biersted Skole for børn og unge med en diagnose indenfor ASF-området.

 

Aldersgruppen er fra 6 - 18 år. 2 afdelinger, ASF1 og ASF2.

 

I ASF afdelingen er der ca. 45 elever fordelt på to afdelinger, ASF1 og ASF2. Vi er i alt 18 medarbejdere i de to afdelinger.

Eleverne er opdelt i indskoling og mellemtrin (ASF 1) samt udskoling (ASF2).

 

Mandag - torsdag kl. 6.30 - 17.00

Fredag    kl. 6.30-16.00

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

Biersted ASF hører under folkeskoleloven.

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Børnegruppen har en diagnose indenfor ASF-området. Der er i mange tilfælde tale om børn med flere diagnoser.

Overordnet kan det siges, at der er behov for en struktureret og forudsigelig hverdag. Børnene har ofte udfordringer ift. forestillingsevnen, det sociale samspil og forståelse af sociale spilleregler.

Kontaktformen hos nogle af vores elever kan være grænseoverskridende, både verbalt og fysisk. Der kan forekomme udadreagerende adfærd, og i få tilfælde kan det være nødvendigt at fastholde et barn/en ung.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

Vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn. Vi underviser ikke diagnoser, men børn med en diagnose.

Dagen tilrettelægges individuelt for det enkelte barn. Det gælder såvel den faglig planlægning som den sociale udviklingsstrategi.  

Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om at tilrettelægge den bedst mulige og udviklende dag for det enkelte barn.

 

Vi anvender virtuelle strukturskemaer, klassevis som individuelt. Vi bruger både fysiske og elektroniske skemaer. Mobilize Me og PlaNet anvendes som strukturredskab i hele afdelingen.

Forudsigelighed er en vigtig faktor. Derfor ligner dagene hinanden. Faste voksne, faste grupper, faste aktiviteter.

Vi arbejder relationsbaseret. Dvs. at vi tilstræber at udfordre børnene til større forståelse for det sociale samspil, samt mere forståelse af dem selv og deres individuelle muligheder med de kompetencer, de hver især har, med udgangspunkt i vores relation til børnene.

Vi er anerkendende i vores tilgang til børnene. Det ser man ved, at vi har som mål at forstå børnenes frustrationer og måder at tænke på, for derved at kunne give den bedste og udviklingsstøttende guidning.

 

Inklusion og rummelighed er nøglebegreber i hverdagens praksis. Vi arbejder målrettet efter, at de børn som kan, og har fordel af at gå enkelte timer/fag i tvillinge klasse, bliver inkluderet og følger timer i hovedskolen.

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

Vi er 17 medarbejdere i afdelingen, 11 lærere, 1 pædagogstuderende, 3 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere.

 

I perioder kan vi også have 1 PAU-studerende.

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

I det daglige er der et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Indskolingsgruppen og SFO har et samarbejde med Børnehuset Biersteds ASF-gruppe,  lilla gruppe.

Fysio- og ergoterapeut, tale-hørepædagog samt PPR er i afdelingen hver uge. Yderligere er der møder med bl.a. sagsbehandlere, aflastningstilbud, VISO mm.

Udskolingen samarbejder med UU-vejlederne.

Vi deltager i et forskningsprojekt om inklusion med UCN, læreruddannelsen.

 

Vi samarbejder med udviklerne af Mobilize Me/PlaNet bl.a. omkring brugervenlighed for planlæggeren. Derudover er der i samarbejdet også fokus på stressreducerende strukturer, idet denne er ensartet og bærende uanset om barnet er på skolen, hjemme eller evt. i aflastning.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Den studerende ansættes på lige vilkår som øvrige medarbejdere og indgår som en del af normeringen.

 • Syge-raskmeldingspolitik - den studerende orienteres omkring procedure for syge- og raskmelding ved praktikkens opstart af praktikvejleder.

 • Lukket mellem jul og nytår, fredag efter Kristi Himmelfart og ugerne 29,30 og 31 i sommerferien.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Det kan forekomme, at den studerende arbejder selvstændigt med ét barn eller en mindre gruppe af børn.

Det forventes, at den studerende kan planlægge og udføre visse aktiviteter med børn i mindre grupper.

Ovenstående aftales altid med det faste personale således at den studerende vejledes bedst muligt.

Øvrige oplysninger

Metrobus nr. 2 kører direkte fra Aalborg til skolen. Turen tager ca. 35-40 min. fra Nytorv i Aalborg.

 

Uddannelsesplan for praktikperioderne, Social- og specialpædagogik

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

                                                                                   Primær:                        Sekundær:

 • Dagtilbudspædagogik                              

                                                                                                   

 • Skole- og fritidspædagogik                                                X                                                  

 

 • Social- og specialpædagogik                                               X                      

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

                                                      

1) Kreative udtryksformer.

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse

4) Medier og digital kultur.

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

 

I ASF ser vi mulighed for at arbejde med alle ovenstående, og vi finder det vigtigt at skabe tid og plads til at den studerende kan udfolde et emneorienteret forløb.


 

ASF afdelingen på Biersted skole skønnes primært at henvende sig til studerende i 3. praktikperiode.

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål.

 

Social- og specialpædagogik, 3. praktikperiode

 

Samarbejde og udvikling

 

Praktikken retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

 
 1. Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

 
 1. Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

 

Institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser,

 

Agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

 
 1. Den studerende har mulighed for:

 
 • ASF på Biersted Skole er Jammerbugt Kommunes specialklassetilbud til børn og unge med en autismediagnose. Som en del af Biersted Skole, hører ASF under folkeskoleloven, og der tages derfor udgangspunkt i de retningslinjer, som udstikkes heri.  

 • Den studerende har mulighed for et møde med afdelings- og viceskolelederen omkring de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer og vilkår, som ASF-afdelingen på Biersted Skole er en del af.

 
 1. Den studerende kan lære dette:

 
 • Hver uge afholdes der teammøder, skiftevis drifts- og pædagogiske møder. På driftsmøder drøftes bl.a. planlægning, økonomi mm.

 • Den studerende har mulighed for vejledning 1 time om ugen, hvor blandt andet lærings- og refleksionsark inddrages.

 • Den studerende har mulighed for vejledning 1 time om ugen, hvor vejleder understøtter den studerendes læring blandt andet ved brug af interaktionsanalyser og praksiseksempler, samt lærings- og refleksionsark. Den studerende støttes i at kombinere praksis med relevant teori.

 

Forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

 

Foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet,

 
 1. Den studerende har mulighed for:

 
 • Vi har en ressourceorienteret tilgang til den enkelte elev. Vi inddrager aspekter fra blandt andet principperne i TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped CHildren).

Samtidig inddrager vi i relationsarbejdet den anerkendende tilgang fra ICDP og bruger neuropædagogisk viden til at tilrettelægge et individuelt dagsprogram.

 • Vi arbejder i det daglige blandt andet med at skabe og styrke relationer gennem leg, kommunikation og aktiviteter.

 • Vi træner livsduelighed, herunder selvhjulpenhed og forståelser for egne og andres følelser, samt hvordan disse håndteres.

 
 1. Den studerende kan lære dette:

 • Aktivt at anvende ovenstående pædagogiske metoder og redskaber i praksis.

 • Deltage i udarbejdelse/opdatering af IUP’er (Individuelle UdviklingsPlaner), hvis praktikperioden falder sammen med, at personalet udarbejder disse.

 • Hver uge afholdes der teammøder, skiftevis drifts- og pædagogiske møder. På driftsmøder drøftes bl.a. planlægning, økonomi mm. På de pædagogiske møder drøftes bl.a. de specialpædagogiske redskaber, som vi benytter os af.

 • På de ugentlige møder har den studerende et punkt, hvor der kan fremlægges fokuspunkter med efterfølgende mulighed for feedback og sparring fra hele teamet (både lærere og pædagoger).

 • Den studerende har mulighed for vejledning 1 time om ugen, hvor vejleder understøtter den studerendes læring blandt andet ved brug af interaktionsanalyser og praksiseksempler, lærings- og refleksionsark kan inddrages. Den studerende støttes i at kombinere praksis med relevant teori.

 

Tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

 

Indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/ eller problemstillinger,

 
 1. Den studerende har mulighed for:

 • At samarbejde med lærerstuderende på UCN omkring forskningsprojekt om inklusion og tværfagligt samarbejde.

 • At observere på samt være en del af igangværende tvillingeklasseforløb.

 • Tværfaglige drøftelser i det daglige og på møder.

 • Daglig kontakt til forældre bl.a. via Skoleintra.

 • At deltage i eller samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

 • Kontakt til hovedskolens lærere

 
 1. Den studerende kan lære dette:

 • Ved at benytte sig af den studerendes punkt på teammøderne,  f.eks. ved at fremlægge/drøfte aktuelle problemstillinger med teamet, evt. ud fra et lærings-/refleksionsark.

Lærere og pædagoger arbejder meget tæt sammen i det daglige.
Der afholdes ugentlige møder, hvor den studerende blandt andet har et punkt.

 • Fys-/ergoteam, tale-hørepædagog samt PPR har alle deres gang i ASF-afdelingen på ugentlig basis. I samråd med vejleder har den studerende mulighed for at søge inspiration til et forløb.

 • Ved at skrive i kontaktbog/klasselog på Skoleintra. Da størstedelen af vores elever kører i taxa til og fra skole, foregår kontakten til forældrene oftest i kontaktbogen på Skoleintra.

 • Ved at deltage i skole-hjem-samtaler, hvor det er muligt/hensigtsmæssigt, at den studerende deltager.
  Hver måned er der afsat 1 dag til skole-hjem-samtaler, hvor både personale og forældre har mulighed for at booke en tid.

 • Den studerende har mulighed for vejledning 1 time om ugen, hvor vejleder understøtter den studerendes læring blandt andet ved brug af interaktionsanalyser og praksiseksempler samt evt. inddragelse af lærings- og refleksionsark. Den studerende støttes i at kombinere praksis med relevant teori.

 

opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

 

redegøre for egen faglighed,  opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde

 
 1. Den studerende har mulighed for:

 
 • At inddrage sine læringsmål i den daglige, pædagogiske praksis.

 • At benytte den studerendes punkt på teammøderne, hvor det blandt andet er muligt at fortælle kollegerne om pædagogisk praksis samt den nye viden, der er opnået.

 • At bruge arbejdet med eleverne, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, kollegial tværfaglig sparring samt forældrekontakt til at definere og udvikle sin fagidentitet.

 
 1. Den studerende kan lære dette:

 • Ved at benytte sig af den studerendes punkt, på de ugentlige teammøder, hvor teamet kan give feedback.

 • Ved at planlægge og udføre mindst et selvstændig pædagogisk forløb i løbet af praktikperioden. Forløbet forberedes, udføres, analyseres og evalueres med mulighed for fremlæggelse på både teammøder og afdelingsmøder, alt afhængig af forløbets indhold.

 • Den studerende har mulighed for vejledning 1 time om ugen, hvor vejleder understøtter den studerendes læring blandt andet ved brug af interaktionsanalyser og praksiseksempler samt evt. inddragelse af lærings- og refleksionsark. Den studerende støttes i at kombinere praksis med relevant teori.

 

Forandringsprocesser og innovation

 

Deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

 
 1. Den studerende har mulighed for:

 • At samarbejde med lærerstuderende på UCN omkring forskningsprojekt om inklusion og tværfagligt samarbejde.

 • At benytte chromebook/iPad som redskab til læring og udvikling - individuelt samt i mindre grupper.

På Biersted skole har alle elever enten chromebook eller ipad til rådighed i skoletiden. I ASF benytter vi os af Mobilize Me og PlaNet til at skabe visuel struktur for vores elever. Vi har en løbende dialog med teamet bag programmerne og er aktive bidragere til ønsker/ ændringer, der vil kunne give større overskuelighed for eleverne, samt gøre planlægning lettere for personale/forældre.

 
 1. Den studerende kan lære dette:

 • At benytte sig af Mobilize me/PlaNet i det daglige.

 • Den studerende har mulighed for vejledning 1 time om ugen, hvor vejleder understøtter den studerendes læring blandt andet ved brug af interaktionsanalyser og praksiseksempler samt evt. inddragelse af lærings- og refleksionsark. Den studerende støttes i at kombinere praksis med relevant teori.

 

Vi er åben over for innovative forløb (uanset linjefag), som den studerende har mod på at udføre - planlægningen sker i samråd med teamet og vejleder.

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

 

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

 
 1. Den studerende har mulighed for:

 • At deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis ved at deltage på teammøder

 • At anvende didaktiske og pædagogiske metoder og teorier i praksis.

 • At planlægge mindst ét forløb for én eller flere elever.

 
 1. Den studerende kan lære dette:

 • Ved at benytte sig af didaktiske og teoretiske metoder i planlægningen af et pædagogisk forløb i løbet af praktikperioden. Forløbet forberedes, udføres, analyseres og evalueres med mulighed for fremlæggelse på både teammøder og afdelingsmøder, alt afhængig af forløbets indhold.

 • Den studerende har mulighed for vejledning 1 time om ugen, hvor vejleder understøtter den studerendes læring blandt andet ved brug af interaktionsanalyser og praksiseksempler samt evt.  inddragelse af lærings- og refleksionsark. Den studerende støttes i at kombinere praksis med relevant teori.

 

Vi er åben over for innovative forløb (uanset linjefag), som den studerende har mod på at udføre - planlægningen sker i samråd med teamet og vejleder.

 

Førstehjælp.

 

Udføre grundlæggende førstehjælp

udfyldes ikke af praktikstedet

 
 1. Den studerende har mulighed for:

 •  
 
 1. Den studerende kan lære dette:

 •  

Angivelse af relevant litteratur:

Theo Peeters - Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis

HVASKO.dk - Pædagogik for børn med autismespektrumsforstyrrelser (PDF)

Susan Hart - Hjerne, samhørighed og personlighed - en introduktion til neuroaffektiv udvikling.

 

Carol Gray - sociale historier