ASF - læring til hele livet

ASF afdelingen på Biersted Skole startede i august 2009 som en del af Jammerbugt kommunes vidtgående specialundervisningstilbud primært til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Afdelingen startede ud med 11 elever, 3 lærere og 2 pædagoger, sidenhen er afdelingen blevet væsentligt større og vi forventer en fortsat udvikling i afdelingens størrelse. ASF består af to afdelinger -  ASF 1 er indskoling/mellemtrin og ASF 2 er udskoling. Begge afdelinger har tilknyttet lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.
 

 

Undervisningen og aktiviteter i ASF

Det er først og fremmest vigtigt for os at understrege, at vi i ASF afdelingen underviser børn og ikke diagnoser, dvs. vi underviser forskellige og helt unikke børn med autisme eller et andet diagnosticeret særpræg. Det vil med andre ord sige, at undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs forudsætninger og styrkesider.

 

I ASF-afdelingen arbejdes ud fra den ressourceorienterede pædagogik, hvor der tages udgangspunkt i hver enkelt elevs forudsætninger. Undervisningen er baseret ud fra barnets nærmeste udviklingszone, elementer fra ICDP samt 5 grundlæggende didaktiske strategier:

  • Struktur

  • Information i enkeltdele

  • Tid til bearbejdning af informationer

  • Hjælp til selvregulering

  • Støtte til interaktion med andre.

 

I kraft af elevernes forskellighed og funktionsniveau, vil der være forskel på, hvordan strategierne implementeres i forhold til den enkelte elev. Vi oplever endvidere den bedste trivsel hos børn, der møder den samme forudsigelighed hjemme som i skole og SFO.

 
Mål
 
Målene med undervisningen i ASF afdelingen bærer præg af langsigtede perspektiver i forhold til at fremme størst mulig selvstændighed og trivsel hos eleverne. Vi tilbyder undervisning i de almindelige fag fra folkeskolen i det omfang eleverne kan profitere af undervisningen. For de elever, der har forudsætningerne til at følge et undervisningsforløb, som er målrettet ud fra prøvepensum, tilbyder vi skolens almindelige afgangsprøver.
Men undervisningen i ASF afdelingen handler om så meget mere end blot faglige kundskaber. Vi har holdningen, at elevernes trivsel er forudsætningen for læring, derfor arbejder vi i undervisningen overordnet set med følgende områder:
  • Kommunikation
  • Sociale færdigheder
  • Selvværd/selvtillid
  • Handicapforståelse
  • Skolefag
 
Inklusionsforløb
 
Når eleverne udviser trivsel hos os i ASF afdelingen, kan vi tilbyde inklusionsforløb i en ”tvillingeklasse” på hovedskolen i enkelte eller flere fag. Dette tilbydes dog kun, når det giver mening og er en fordel for den enkelte elev.
 
 

 

Samarbejdspartnere
 
Forældre:
”Der er ingen, der kender barnet bedre end forældre” – derfor anser vi forældrene for ubetinget at være de vigtigste samarbejdspartnere omkring arbejdet med den enkelte elev. Som en stor del af samarbejdet benytter ASF afdelingen sig i høj grad af skolens intranet, som fungerer som den enkelte elevs kontaktbog, hvor alle voksne tilknyttet eleven kan nedskrive observationer og beskeder der vedrører barnet hvad enten det gælder succeser, konflikter eller blot generelle observationer.  Dertil kommer det, at intra suppleres med telefonisk kontakt i form af opkald eller sms i det omfang, som det er nødvendigt.
Løbende gennem skoleåret tilbyder vi 3 skole-hjem samtaler, som foregår på skolen. Her vil udgangspunktet som regel være den udviklingsplan, som er udarbejdet for den enkelte elev.  Dertil kommer det, at samtalen primært vil bære præg at en snak om barnets trivsel. Til samtalen deltager elevens primære lærere samt eventuel kontaktpædagog fra SFO.
 
Eksterne samarbejdspartnere:
Der afholdes månedlige KF møder (Kompetence Forums møder) for ASF afdelingen, hvor skolens leder, afdelingslederen, afdelingens koordinator samt PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) deltager. Her vil afdelingens lærere have mulighed for at diskutere og få råd, hjælp og vejledning i forhold til den pågældende elevgruppe/elev.
ASF afdelingen har tilknyttet en ergoterapeut, som efter aftale arbejder med elevernes fin- og grovmotorik indenfor skoletiden.
 
Interne samarbejdspartnere:
På Biersted Skole er der ansat to UU vejledere (Ungdoms Uddannelse), som også har deres gang i ASF afdelingen – primært i ASF3. Her kan afdelingens elever søge råd og vejledning i forhold til deres fremtidige muligheder indenfor uddannelsessystemet.
På Biersted Skole er der endvidere ansat en sundhedsplejerske, som eleverne kommer til samtale hos hvert 2. år – eller efter behov. Dertil kommer, at sundhedsplejersken primært vil tage sig af seksualundervisningen.
Der samarbejdes med hovedskolen omkring den førnævnte integration i tvillingeklasser samt, hvorledes ASF eleverne profiterer mest af, at blive mødt på gangene og i klasseværelserne af ukendte voksne. Så vidt muligt deltager ASF afdelingen i diverse arrangementer i hovedskolen gennem skoleåret (jul, skolefest, motionsdag osv.) – men kun hvis de pågældende elever få udbytte af det.
  
 
 
Fraværsmelding
 
Sygemelding:
Hvis barnet er syg, skal der ringes til skolens morgenvagt fra kl. 6.30 til 7.50 på følgende nummer: 41913020
Der skal gives besked hver dag på det oplyste nummer i sygdomsperioden af hensyn til den daglige planlægning.
 
Almindeligt fravær:
Vi opfordrer til at der gives besked i så god tid som muligt om kendt fravær til en af klassens lærere.
 
Fravær over 2 dages varighed:
Kendt fravær over 2 dages varighed betegnes som ferie. Der kan søges om tilladelse til dette via klasse-/kontaktlæreren til skolens ledelse. Først når tilladelsen er givet, kan man påregne, at eleven må holde fri fra skole.
 
Afbud til taxa:
Det er forældrenes ansvar at melde afbud og ændringer til taxa.
 
 
ASF-SFO
Til og med 6. klasse tilbydes ASF elever SFO tilbud i tidsrummet 6.30 - 7.50 og efter skoletid til kl. 17.00.
Lukkedage: uge 29, 30, 31, mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfarsdag og Grundlovsdag. I disse perioder tilbydes pasning i en børnehave/SFO i ikke kendte rammer og undertiden uden kendte voksne.
SFO’en har til huse i skolens kendte ASF-lokaler, og er kun for børn fra ASF afdelingen.
 
Syge og smittebærende børn må ikke modtages.
Lus, børnesår, børneorm, ringorm, svamp: børnene må modtages, når korrekt behandling er gennemført
 
Det er vigtigt - ikke mindst for barnet - at der er skiftetøj og -sko, regntøj og -støvler og i øvrigt passende tøj med navn i til årstiden/vejret i barnets "kurv". Fritidsordningen har ikke mulighed for at udlåne tøj. Varmeskab forefindes ikke!